16923665 1337110166345590 649957997 n

U Dugom selu, 18. ožujka. (Dopis) (Požar) Dne 17 o.m. u 4 1/2 sata u jutro porodi se vatra u krčmi mesara Vjekoslava Engelsfelda u Dugom selu. Na veliku sreću bijaše posve tiho vrieme te je tako za rukom pošlo ograničiti požar na kuću i obližnji krov suše.

Hvalevriednoj požrtvovnosti ovdašnjeg potrošarinskog poslovodje g. W. presvietlog g. grofa Draškovića i mjestnog oružničkog postajevodja Lare Vojnovića, koji s pogibelju vlastitog života srtahu u vatru, može se zahvaliti, da su obitelj zakupnika i nešto pokretnosti spašene. Sgrade bijahu osigurane na korist vlastelinstva kao vlastnika. Ukupna šteta iznosi 4000 fr., od kojih gubi zakupnik E. na pokretnostih preko 800. for.

Narodne novine 19.3.1885.

16900201 1337110163012257 542359875 n