20170314 povjesticaU svrhu poslovanja po pokusnim ribnjacima u Božjakovini, kontrole rasploda šarana, prirasta, ustanovljivanja množine kisika u vodi pojedinih ribnjaka, te proučavanja faune i flore, u prvom rodu planktona u njima, te ribarenje it.d. posjetio je upravitelj u pratnji svog asistenta, J. Plančića 14 puta ribnjake, od ožujka do listopada probrala se 31 proba planktona, koji je odredjen volumetrijski te mikroskopski istražen i pojedine vrste opredijeljene a ovima množina u procentima izračunana, uslijed čega se dobiva jasna slika množine planktona pa i kakvoće u pojedinim mjesecima, što je bez sumnje od velike praktične vrijednosti za ribnjačarstvo, za ustanovljivanje množine hrane za ribe i prema tomu i prirasta njihova.


Što se tiče gospodarenja samog na ribnjacima spomenuti je, da su dolnja tri ribnjaka i to u površini od 2 j. 481 kvadrata nasadjena 15. ožujka sa 560 komada 1 - ljetnih šarana u težini od 21,5 kg., a kod ribarenja obavljenog 8. studenog polovilo se 525 komada 2-ljetnih šarana u težini od 515,8 kg.; prirast dakle iznosi 494,3 kg ili 215,13 kg., po jutru bez ikakvog umjetnog hranjenja. Ribnjak kod Brckovljana u površini od od 1 j. 155 kvadrata opet je služio kao mriješnjak, te je od 13. travnja nasadjen sa 5 rasplodnjaka u težini od 35 kg.; 7. studenog polovljeno je iz njega onih 5 rasplodnjaka 39,4 kg. teških i po prilici 4000 komada mladja u težini od 49,9 kg.
Ribe su smještene poslije ribarenja u spremišta. Jedan dio dvoljetnih šarana upotrebio se je ove godine opet za nasad ribnjaka, kao što i jedan dio mladja, dok je preostatak prodan, dotično mladj otpremjljen na Grobnik u svrhu nasada jezera na Grobničkom polju.


Naumljeni pokusi sa umjetnim gnojivima izvadnjali su se ove godine u 9 akvarija sa sadržinom od po 10 l. vode, nabavljene u tu svrhu iz Zeline; 7 akvarija bila su pogonjena, dok su dva sa čistom vodom služila za kontrolu. Uspjeh tog pokusa za ovu godinu je neznatan, jer su samo u nekim akvarijima uspijevale alge, dok račji plankton, u dvaputa u većim količinama stavljen u akvarije, nije se dalje razvijao već iza kratkog vremena iščeznuo. Sa onim gnojivima, koji prama ovogodišnjim pokusima podupiru razvoj alga, nastaviti će se pokus u manjim količinama vode takodjer sa planktonom.

Izvor: Glasnik Hrvatskog naravoslovnog društva, 1911.